Lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Solliciteer hier
  • Katwijk aan Zee
  • HBO, WO
  • Ruimtelijke ordening / milieu

Lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Twee Deskundigen op het gebied van erfgoed/monumentenzorg (lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit)

Katwijk | vergoedingenbasis, € 107,33 per vergadering | 5 september 2022

Katwijk is een dynamische gemeente waar regelmatig ge- en verbouwd wordt. Daarbij speelt behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de uitstraling en vormgeving van cultureel erfgoed, architectuur, stedenbouw, landschap, natuur, beleving, identiteit en alles wat verder relevant is. Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2023, moet Katwijk beschikken over een Adviescommissie Omgevingskwaliteit. Ter versterking van deze commissie verwelkomen we graag jou, dé expert op het gebied van architectuurhistorie en restauratiebouwkunde.

Over deze commissie

De Katwijkse Adviescommissie Omgevingskwaliteit ontfermt zich over een goede omgevingskwaliteit in de breedste zin van het woord. Zo adviseert zij gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over de instandhouding van rijksmonumenten, (voorbeschermde) gemeentelijke monumenten en gebieden met cultuurhistorische waarden. De Adviescommissie Omgevingskwaliteit werkt dan ook nauw samen met de ambtelijke secretaris en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de invulling van de ruimtelijke omgeving.

De komende jaren schaalt Katwijk op, van middelgrote naar grote gemeente. Om de ambitie om een sociale, innovatieve en duurzame gemeente te zijn waar te maken liggen er interessante opgaven voor de Adviescommissie Omgevingskwaliteit in het verschiet. De omgevingskwaliteiten zijn veelomvattend, divers en gebiedsafhankelijk, daardoor is omgevingskwaliteit altijd een maatwerk oplossing.

Wat je gaat doen

Als lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit adviseer je onder andere over rijksmonumenten, (voorbeschermde) gemeentelijke monumenten en gebieden met cultuurhistorische waarden en over alle andere activiteiten in geval burgemeester en wethouders een advies nodig achten.

Je informeert en begeleidt planindieners en ontwerpers gedurende het ontwerpproces en voert vooroverleg met planindieners over een in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning. Verder adviseer je over het stellen van maatwerkvoorschriften in verband met de veranderingen aan bouwwerken, groen en landschap, de zorg voor (wereld)erfgoed en andere zaken die de omgevingskwaliteit betreffen. Ook adviseer je over het geven van beschikkingen op grond van regels in verordeningen die een eis ten aanzien van de omgevingskwaliteit bevatten, bijvoorbeeld regels over reclame in de openbare ruimte, voorwerpen op of aan de weg, standplaatsvergunningen, exploitatievergunningen horecabedrijven, ligplaatsvergunningen, verkeer en naamsvermeldingen.

Samen met twee andere commissieleden, waaronder de stadsbouwmeester, vergader je op regelmatige basis. De frequentie van de vergaderingen wordt nog vastgelegd. Hierin wordt de Adviescommissie Omgevingskwaliteit ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Je neemt zitting voor vier jaar, met zicht op herbenoeming voor nogmaals vier jaar.

Jouw visitekaartje

Door jouw expertise op het gebied van monumentenrestauratie ben jij een echte aanwinst! Zeker als je een eigen, actieve beroepspraktijk of aantoonbare beroepskennis op hebt gedaan in de afgelopen jaren verwelkomen we je graag. Je bent nieuwsgierig en vindt het interessant om je te verdiepen in vastgestelde beleidskaders. Denk aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Ook adviseren gaat je goed af, je weet hoe je jouw boodschap het beste kan verwoorden aan diverse partijen en kan leunen op jouw bouwtechnische kennis van restauratie van monumenten.

Wat wij van je vragen

  • Je hebt geen professionele binding met de gemeente, maar bent geïnteresseerd in Katwijk en kent de gemeente of wil deze leren kennen.
  • Je bent niet aangesteld in een functie bij een belangenorganisatie waaraan het risico van belangenverstrengeling verbonden is.
  • Je bent onpartijdig, dat betekent dat jij geen persoonlijk belang mag hebben bij de door burgemeester en wethouders te nemen beslissingen en dat jij jouw taak niet met vooringenomenheid mag vervullen.

Arbeidsvoorwaarden

Als lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit krijg je de kans om een deel van de toekomst van Katwijk te regisseren. Daar stellen we graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

  • Je ontvangt een vergoeding van € 107,33 per vergadering, frequentie vergaderingen wordt na start vastgesteld.
  • Je ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten woon- werkverkeer.
  • Je treedt in dienst voor vier jaar, met zicht op herbenoeming voor nogmaals vier jaar.

Solliciteren

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Rianne van Hilten, Senior beleidsmedewerker erfgoed, via r.vanhilten@katwijk.nl. Direct solliciteren? Stuur dan een korte motivatie en je cv op. Doe dat uiterlijk 5 september aanstaande want dan sluiten we de vacature. 

Solliciteer hier